Algemeen Reglement

 1. Algemeen
 2. Aanmelding voor het lidmaatschap
 3. Wijziging soort lidmaatschap
 4. Opzegging
 5. Contributie
 6. Rechten van de leden
 7. Communicatie
 8. Persoonsgegevens
 9. Samenwerking met derden
 10. Overige bepalingen

NABKPRO Reglement

 1. Algemeen
 2. Doelstellingen
 3. Leden
 4. Lidmaatschap
 5. Toetsingsprocedure van nieuwe leden
 6. Contributie
 7. Adviesraad
 8. Toetsingscommissie
 9. Slotbepalingen

Algemeen Reglement

1. Algemeen

1a. Dit reglement is van toepassing op de relatie tussen leden van de NABK en de NABK.
1b. De Nationale Associatie voor Beeldend Kunstenaars (NABK) is een activiteit van Stichting Kunstweek.
1c. Dit reglement is geen volkomen vastlegging van alle aspecten die een rol kunnen spelen bij de relatie tussen de NABK en haar leden.
1d. Leden van de NABK accepteren dit reglement volledig en zonder voorbehoud.

2. Aanmelding voor het lidmaatschap

2a. Het lidmaatschap van de NABK staat open voor alle beeldend kunstenaars, ongeacht hun opleidingen, hun disciplines en hun mate van professionaliteit.
2b. Kunstenaars melden zich als lid aan, door het insturen van het ingevulde aanmeldingsformulier.
2c. Het aanmeldingsformulier is onder andere opgenomen op de website van de NABK: www.NABK.nl.
2d. Het lidmaatschap is persoonlijk.
2e. Na de eerste lidmaatschapsperiode continueert het lidmaatschap zonder opzegging telkens met 1 kalenderjaar.

3. Wijziging soort lidmaatschap

3a. Als een lid zijn of haar lidmaatschap wil veranderen in een ander lidmaatschap (zilver/goud/platina) kan dat per e-mail (info@NABK.nl) kenbaar gemaakt worden.
3b. Een gewenste wijziging wordt in de regel binnen vijf werkdagen door de NABK als ontvangen, bevestigd.
3c. Het lidmaatschap ‘upgraden’ naar een uitgebreider lidmaatschap kan op elk moment gedurende het jaar.
3d. De wijziging om het lidmaatschap te continueren met een minder uitgebreid lidmaatschap, kan ook op elk moment van het jaar doorgegeven worden.
Als de wens, het lidmaatschap te continueren met een minder uitgebreid lidmaatschap wordt doorgegeven in de maand november of december, gaat de wijziging per januari van het jaar na het aankomende jaar in.
(In de maanden november en december vinden al werkzaamheden plaats voor het aankomende jaar, daardoor kunnen wijzigingen van het lidmaatschap in die maanden niet meer voor het aankomende jaar doorgevoerd worden.)

4. Opzegging

4a. Opzegging kan per e-mail en per aangetekende post plaatsvinden.
4b. Een opzegging wordt in de regel binnen 5 werkdagen door de NABK bevestigd.
4c. Opzegging kan elk moment plaatsvinden.
4d. Als een opzegging plaatsvindt in de maanden januari t/m oktober, eindigt het lidmaatschap in hetzelfde jaar. Als een opzegging plaatsvindt in de maand november of december eindigt het lidmaatschap op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin is opgezegd.

5. Contributie

5a. Leden betalen jaarlijks contributie voor hun lidmaatschap.
5b. Het eenmalige entreegeld (voor initiële kosten, waaronder kosten voor inschrijving, verwerking van uw gegevens, bevestiging van uw lidmaatschap, de aanmaak en verzending van de ledenpas, vermelding op de website en aanmelding bij partners) bedraagt € 25,- (= € 20,66 excl. BTW).
5c. De jaarlijkse contributie voor het Zilveren lidmaatschap is € 36,- (= € 29,75 excl. BTW). De jaarlijkse contributie voor het Gouden lidmaatschap € 66,- (= € 54,55 excl. BTW). De jaarlijkse contributie voor het Platina lidmaatschap is € 186,- (inclusief BTW) en voor het NABKPRO lidmaatschap € 186,- (exclusief BTW, is € 225,06 inclusief BTW).
5d. Bij het Zilveren en Gouden lidmaatschap, wordt de contributie voor het eerste lidmaatschapsjaar gedurende het kalenderjaar elke maand met 1/12 deel verlaagd. Bij aanvang van het lidmaatschap in bijvoorbeeld juli is de contributie voor Zilveren en Gouden leden in het eerste lidmaatschapsjaar jaar dus minder dan wanneer het lidmaatschap in januari aanvangt. Vanaf januari van het daarop volgende jaar is de normale contributie verschuldigd.
5e. Met specifieke aanbiedingen kan met de eerste lidmaatschapsduur en eerste contributie in het voordeel van het lid afgeweken worden van hetgeen hiervoor staat.
5f. De NABK heeft het recht om de contributie aan te passen. Aanpassing van de contributie geeft geen recht op directe beëindiging van het lidmaatschap.
5g. Leden die in het buitenland wonen, zijn een iets hogere contributie verschuldigd ter compensatie van de hogere portokosten voor verzending van cadeaus. De hoogte van de contributie is afhankelijk van het land waar men woont.
(Informatie: stephanie.lechner@NABK.nl).
5h. Indien de keuze is om de contributie te betalen na ontvangst van een factuur, worden € 5,- administratiekosten gerekend wegens de extra administratieve handelingen.
5i. Indien de betaling van de contributie (per factuur) niet binnen de gestelde betalingstermijn en na ontvangst van meerdere betalingsherinneringen, plaatsvindt, zal zonder verdere kennisgeving zeven dagen na de laatste betalingsherinnering, een inningprocedure worden gestart. Er is dan tevens vertragingsrente verschuldigd. Dat is de wettelijke rente die na de vervaldatum van de factuur verschuldigd is omdat de betaling ervan uitblijft. Verder komen de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke inningkosten voor de rekening van het lid.

6. Rechten van de leden

6a. Leden hebben rechten die ze periodiek in nieuwsbrieven voorgelegd krijgen.
6b. Leden zijn niet verplicht van een recht gebruik te maken.
6c. Na acceptatie van rechten kunnen verplichtingen voor zowel de leden als de NABK ontstaan.
6d. Rechten op cadeaus, kortingen en andere rechten van de leden kunnen veranderen; nieuwe rechten kunnen aangeboden worden, bestaande rechten kunnen beëindigd worden.
6e. De NABK heeft niet de plicht om veranderingen in het pakket aan rechten, voordelen en cadeaus op voorhand aan te geven.

7. Communicatie

7a. De contacten tussen de NABK en haar leden vinden merendeels plaats via e-mail. Om die reden moeten leden de NABK een e-mailadres kenbaar maken waarop zij bereikbaar zijn.
7b. Als het e-mailadres van een lid verandert, moet dit aan de NABK doorgegeven worden, bij voorkeur minimaal 1 week voordat de verandering plaatsvindt.
7c. De gevolgen van een niet werkend e-mail adres kunnen de NABK nooit aangerekend worden en zijn in gevallen dat dit leidt tot aantoonbare schade voor rekening van het lid.

8. Persoonsgegevens

8a. De NABK houdt een bestand bij met gegevens van haar leden.
8b. De gegevens worden alleen gebruikt door de NABK. Persoonsgegevens van leden zullen onder geen beding worden verkocht, verhuurd of uitgeleend aan derden.

9. Samenwerking met derden

9a. De NABK werkt samen met derden.
9b. Als een lid gebruik maakt van de diensten die door derden worden geleverd, is de NABK niet gehouden aan nakoming van deze diensten.

10. Overige bepalingen

10a. De bepalingen verwoord in dit deelnemersreglement, kunnen op elk moment zonder nadere aankondiging aangepast worden. Voor aanpassing gemaakte afspraken, blijven van kracht met de voor de aanpassing van toepassing zijnde condities.
10b. Deze versie van het lidmaatschapsreglement is van kracht met ingang van 9 december 2014 en vervangt alle voorgaande versies.
10c. In onvoorziene gevallen zal door de NABK naar redelijkheid worden geoordeeld en gehandeld. In gevallen van meningsverschillen over de interpretatie van hetgeen in deze voorwaarden is vastgelegd, is het oordeel van de NABK bepalend.
10d. Op dit deelnemersreglement is het Nederlandse recht van toepassing.NABKPRO Reglement

Onderstaand reglement heeft betrekking op (potentiële) leden van NABKPRO en is aanvullend op het Algemeen Reglement. De in het Algemeen Reglement opgenomen artikelen zijn van toepassing op onderstaand reglement voor zover deze niet strijdig zijn. In geval er sprake is van tegenstrijdigheid prevaleert onderstaand reglement voor (potentiële) leden van NABKPRO.

1. Algemeen

1a. NABKPRO is een specifieke sectie binnen de Nationale Associatie voor Beeldend Kunstenaars / NABK.
1b. NABKPRO wordt aangestuurd door een bestuur dat valt onder Stichting Kunstweek, gevestigd op Oeverkruid 13, 4941 VV Raamsdonksveer.
1c. Het bestuur van de NABK bestaat op 1 januari 2015 uit David Polak, voorzitter; Stephanie Lechner, project manager en secretaris en Els van Lent, lid.
1d. NABKPRO laat zich bijstaan door een actieve Adviesraad en Toetsingscommissie.

2. Doelstellingen

2a. NABKPRO beijvert zich de belangen van Nederlandse beroepskunstenaars en in Nederland wonende buitenlandse beroepskunstenaars te behartigen met name wat betreft hun zichtbaarheid bij kunstliefhebbers, -kopers en -verzamelaars. Daartoe organiseert NABKPRO eigen activiteiten en bemiddelt NABKPRO bij het toegang krijgen tot en kunnen deelnemen aan activiteiten die door derden worden georganiseerd.

3. Leden

3a. Alleen beroepskunstenaars kunnen lid worden.
3b. Alle nieuwe aanmeldingen worden geballoteerd door de ballotagecommissie en bij twijfel de toetsingscommissie (zie punt 5).
3c. Om praktische redenen is het wenselijk dat de leden de Nederlandse taal machtig zijn.
3d. Beroepskunstenaars zijn beeldend kunstenaars die beroepsmatig bezig zijn met hun kunst. De verkoop van hun eigen kunst is (het grootste deel van) hun hoofdinkomen. Zij kunnen op meerdere vlakken aantonen dat zij werk maken van hoge kwaliteit en dat zij hun werk op een professionele manier onder de aandacht brengen via bijvoorbeeld tentoonstellingen in galerieën en musea, grote kunstbeurzen, kwalitatieve boeken, etc.

4. Lidmaatschap

4a. Aanmelding voor het lidmaatschap kan door middel van het aanmeldingsformulier op www.NABK.nl.
4b. Opzeggen kan op elk moment door middel van een e-mail naar pro@NABK.nl. Als de opzegging voor 1 november plaatsvindt, eindigt het lidmaatschap op 31 december van hetzelfde jaar. Als de opzegging in de maand november of december plaatsvindt, eindigt het lidmaatschap op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin is opgezegd.
4c. Het lidmaatschap van NABKPRO houdt alle onderdelen van het gouden lidmaatschap van de NABK in (zie www.NABK.nl), plus:

 • de mogelijkheid van deelname aan kunstbeurzen als Realisme, de KunstRAI, Art The Hague en de AAF.
 • het recht op deelname aan de jaarlijkse Europartfair met € 100,- korting. Aan de Europartfair kunnen alleen beroepskunstenaars deelnemen,
 • jaarlijks gratis toegang tot drie kunstmusea met spraakmakende tentoonstellingen. Mogelijk zijn ook het Rijksmuseum en/of het Van Gogh Museum en/of het Stedelijk Museum,
 • jaarlijks gratis toegang tot minimaal zes à acht landelijke kunstbeurzen, waaronder de KunstRAI, Art Breda, AFsH, Realisme, de ADAF en Art The Hague,
 • jaarlijks recht op een halve pagina in het beroepsdeel van het Jaarboek Kunstenaars (t.w.v. € 149,-),

4d. Voorgaande opsomming is opgave onder voorbehoud: de componenten van het lidmaatschap kunnen worden aangepast als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

5. Toetsingsprocedure van nieuwe leden

5a. De toetsingsprocedure is bedoeld de professionaliteit van de leden en daarmee de kwaliteit van NABKPRO te waarborgen.
5b. Om de toetsingsprocedure zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het aan te raden uw website te actualiseren voordat u zich aanmeldt, en de punten van 5c in een bericht te sturen naar pro@NABK.nl.
5c. De ballotage- en toetsingscommissie kijken bij een aanmelding onder andere naar de inschrijving bij Kamer van Koophandel, gevolgde opleiding(en), exposities en prestaties (zoals nominaties of gewonnen prijzen), belangrijke opdrachten en verkopen, kwaliteit van het werk, vertegenwoordigd zijn door een of meer buitenlandse gerenommeerde galerieën, geëxposeerd hebben bij toonaangevende musea / instellingen en dergelijke. De verkoop van eigen kunst is de belangrijkste inkomstenbron of tenminste een groot deel daarvan.
5d. Nieuwe leden worden lid als minimaal 50% van de leden van de Toetsingscommissie geen bezwaar maakt tegen het lidmaatschap.
5e. De termijn waarbinnen de Toetsingscommissie bezwaar kan maken tegen het lidmaatschap van het nieuwe lid is een maand, gerekend vanaf het moment dat het lid aan de commissie is voorgesteld.
5f. Bezwaren worden strikt vertrouwelijk behandeld. Dit houdt onder meer in dat de namen van degenen die bezwaar maken niet bekend worden gemaakt.
5g. Een voor het lidmaatschap afgewezen lid, kan niet binnen een periode van twaalf maanden opnieuw als nieuw lid voorgesteld worden.

6. Contributie

6a. De contributie voor het lidmaatschap van NABKPRO bedraagt € 16,90 per maand of € 186,- per jaar (excl. BTW).
6b. De contributie kan maximaal 1x per jaar worden aangepast. Alle leden worden daarover geïnformeerd.

7. Adviesraad

7a. NABKPRO laat zich bijstaan door een Adviesraad.
7b. De Adviesraad bestaat uit vijf tot tien leden.
7c. Leden van de Adviesraad geven NABKPRO gevraagd en ongevraagd advies over zaken die de belangen van beroepskunstenaars aangaan en thuishoren bij NABKPRO.
7d. Leden van de Adviesraad kunnen na instemming van het bestuur van de NABK, de leden van NABKPRO vertegenwoordigen.
7e. Leden van de Adviesraad krijgen circa drie maal per jaar per e-mail een of meer vragen voorgelegd die betrekking hebben op de organisatie en/of activiteiten van NABKPRO en/of haar leden. Gemiddeld vraagt het beantwoorden daarvan per keer enkele tot maximaal 10 minuten.
7f. Minimaal eenmaal per jaar vindt een informele samenkomst van de leden plaats, die enkele uren duurt. Tijdens deze samenkomst zal overleg plaatsvinden over actuele vraagstukken.
Deze bijeenkomst kan gecombineerd worden met een evenement waar de leden mogelijk toch al naar toe zullen gaan, bijvoorbeeld de KunstRAI, Art Rotterdam of de beurs die speciaal voor beroepskunstenaars en NABKPRO zal worden georganiseerd. Ook kan de samenkomst bij een van de leden van de Adviesraad plaatsvinden of op het kantoor van Stichting Kunstweek.
7g. Een samenkomst met overleg gaat door als minimaal 50% van de leden bij de samenkomst aanwezig kan zijn. Overigens streven we vanzelfsprekend naar een overleg waarbij alle leden aanwezig kunnen zijn.
7h. Een lid van de Adviesraad zal in de regel circa vijf uur per jaar besteden aan het vervullen van het lidmaatschap. Hierbij is de tijd voor de in lid 7f bedoelde samenkomst buiten beschouwing gelaten.
7i. Leden van de Adviesraad dragen geen contributie af voor hun lidmaatschap van NABKPRO.
7j. Een lid van de Adviesraad is maximaal drie jaar lid en kan eenmaal voor een termijn van drie jaar worden herkozen.
7k. Nieuwe leden van de Adviesraad worden voorgedragen door leden van de Adviesraad en door Stichting Kunstweek gekozen en uitgenodigd voor het lidmaatschap.
7l. Als een lid van de Adviesraad een jaar lang niet heeft gereageerd op de voorgelegde vragen en ook niet eigener beweging advies heeft uitgebracht, eindigt het lidmaatschap nadat het betreffende lid tenminste twee maal is aangespoord om actief lid van de Adviesraad te zijn. Ook als meer dan vijftig procent van de leden van de Adviesraad het lidmaatschap van een lid niet langer wenselijk vindt, eindigt het lidmaatschap van het betreffende lid.
7m. Leden van de Adviesraad hebben geen enkele verplichting tot het deelnemen aan activiteiten die door NABKPRO worden georganiseerd.
7n. Leden van de Adviesraad dragen geen verantwoordelijkheid voor het handelen van NABKPRO en zijn dan ook evenmin aansprakelijk voor gevolgen van het handelen van NABKPRO.

8. Toetsingscommissie

8a. De Toetsingscommissie bestaat uit vier tot zes kunstkenners met verschillende achtergronden in de kunstwereld (o.a. galeriehouders en curators).
8b. Leden van de Toetsingscommissie geven NABKPRO advies wanneer een kunstenaar die niet aan de harde basiscriteria (zie 3a) voldoet zich aanmeldt voor het lidmaatschap van NABKPRO.
8c. Leden van de Toetsingscommissie krijgen eenmaal per maand de in artikel 8b bedoelde kunstenaars voorgelegd door NABKPRO. Zij worden geacht binnen een maand hun eventuele bezwaar kenbaar te maken, dan wel kenbaar te maken dat zij met het lidmaatschap instemmen.

9. Slotbepalingen.

9a. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de mening van het bestuur doorslaggevend.
9b. Dit reglement kan worden aangepast als daartoe aanleiding wordt gezien.
9c. Op dit reglement is het Nederlands recht van toepassing.Kunstliefhebbers

 

Kunstenaars